Privacy

Introductie

Wij hechten eraan u duidelijkheid te geven over de manier waarop Ned Air bv, Constructieweg 49, 8263 BC te Kampen (hierna ook aangeduid als “wij”, “ons” of “onze”) met uw persoonsgegevens omgaat. In deze privacyverklaring informeren wij u hierover. Deze privacyverklaring  geldt voor alle personen, onder meer klanten, bezoekers van de website en ontvangers van nieuwsbrieven, van wie wij persoonsgegevens verwerken, met uitzondering van personen die werkzaam zijn bij ons.

 

Voor welke doeleinden gebruiken we uw informatie?

We vragen u uw persoonsgegevens met ons te delen voor de volgende doeleinden:

 • Het uitvoeren  van een overeenkomst zoals het leveren van producten en diensten.

Indien u een offerte opvraagt of een overeenkomst met ons aangaat, worden daarbij in ieder geval uw contactgegevens gevraagd. Ook andere persoonsgegevens kunnen noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, afhankelijk van de aard van de overeenkomst. Verder worden de gegevens gebruikt voor facturatie van de geleverde producten en/of verleende diensten.

 • Het onderhouden van contact met u (klantbeheer).

Uw contactgegevens worden bijgehouden in ons klantsysteem en kunnen worden gebruikt voor onder meer het verzenden van nieuwsbrieven, updates, uitnodigingen voor events en seminars en het toezenden van informatie die u aan ons hebt gevraagd.

 • Het beantwoorden van vragen of het oplossen van product- of dienstenklachten, alsmede het informeren over de status hiervan.
 • Het verbeteren van onze product- en dienstinformatie en het uitvoeren van gerichte marketingacties.

Wij vinden het belangrijk u te benaderen met informatie die voor u relevant is. Om dit mogelijk te maken, combineren en analyseren wij de bij ons beschikbare persoonsgegevens. Op basis daarvan bepalen we welke informatie en kanalen relevant zijn en welke momenten het meest geschikt zijn voor het verstrekken van informatie of het tot stand brengen van contact. Bij marketingacties verwerken wij geen bijzondere persoonsgegevens. Indien wij van u een persoonlijk, individueel klantprofiel zouden willen aanleggen, zullen wij daarvoor uw voorafgaande toestemming vragen. Indien u later deze toestemming zou willen intrekken, is dat altijd mogelijk.

 • Het verbeteren en beveiligen van deze website en IT-systemen.
 • Het maken van gebruikersstatistieken.

De gebruikersstatistieken van de website stellen ons in staat een beeld te krijgen van onder meer de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het click-gedrag. Het betreft generieke rapportages, zonder informatie over individuele personen. De verkregen informatie gebruiken wij om de website te verbeteren.

 • Om op ons rustende wettelijke verplichtingen na te komen

Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen voor de doeleinden die wij u hebben verteld. Wanneer wij uw gegevens gebruiken voor andere (nauw verwante) doelstellingen, worden extra maatregelen voor gegevensbescherming ingebouwd indien dit wettelijk is vereist.

 

Op welke “rechtsgronden” verwerken wij uw gegevens?

De verwerking van uw gegevens baseren wij op één of meer van de volgende rechtsgronden:

 • Het aangaan of uitvoeren van een overeenkomst met u.
 • Het nakomen van een wettelijke verplichting.
 • U heeft ons toestemming gegeven voor het verwerken.
 • Het waarnemen van onze gerechtvaardigde belangen of de rechtmatige belangen van derden.

Als wij uw toestemming hebben gevraagd om uw persoonsgegevens te verwerken en u hebt deze toestemming verleend, dan hebt u ook altijd weer het recht om de toestemming in te trekken. Indien wij persoonsgegevens verwerken op basis van de grondslag ‘gerechtvaardigd belang’, mogen we geen onevenredige inbreuk maken op uw privacy. Zo gebruiken wij bijvoorbeeld uw contactgegevens voor het verzenden van nieuwsbrieven en informatiemateriaal en om u uit te nodigen voor promoties en evenementen.

Bij deze marketingacties verwerken wij geen bijzondere persoonsgegevens van u. Indien wij van u een persoonlijk, individueel klantprofiel zouden willen aanleggen, zullen wij daarvoor uw voorafgaande toestemming vragen.

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken persoonsgegevens die u zelf aan ons hebt verstrekt, persoonsgegevens gegeneerd tijdens uw bezoek aan onze website of ons bedrijfspand en persoonsgegevens die wij hebben ontleend uit andere bronnen, zoals openbare zakelijke websites.

Wij kunnen de volgende door uzelf verstrekte persoonsgegevens verwerken:

 • Contactgegevens en andere persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de met u gesloten overeenkomst, bijvoorbeeld een koop-/verkoopovereenkomst;
 • Contactgegevens en andere persoonsgegevens ingevuld op contactformulieren en andere webformulieren;
 • Contactgegevens verstrekt tijdens kennismakingsgesprekken, events, seminars, etc., zoals gegevens vermeld op visitekaartjes.

Daarnaast kunnen wij persoonsgegevens verzamelen die worden gegenereerd door onze website, live chat, elektronische nieuwsbrieven, via cookies of vergelijkbare technieken, met inbegrip van maar niet beperkt tot:

 • Uw IP-adres
 • Uw webbrowser;
 • Uw locatie;
 • De webpagina’s die u op onze websites bezoekt;
 • De advertenties die u bekijkt of doorklikt;
 • Uw cookie-ID (zie hiervoor ook het cookiebeleid van Ned Air).

Wij kunnen uw persoonsgegevens tevens verkrijgen uit andere bronnen:

 • Persoonsgegevens die beschikbaar zijn als u klant bent bij een groepsvennootschap of partners van ons bent;
 • Persoonsgegevens verkregen uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel of andere openbare registers;
 • Persoonsgegevens beschikbaar op openbare zakelijke websites of zakelijke Social Media platforms.

De persoonsgegevens verkregen uit deze bronnen zullen wij uitsluitend verwerken als dat wettelijk is toegestaan en overeenkomt met het doel waarvoor deze informatie is verstrekt.

 

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens bewaren wij niet langer dan noodzakelijk is voor het bereiken van de hiervoor genoemde doelen, of om aan wet- en regelgeving te voldoen. Na het verstrijken van de bewaarperiode wissen we de gegevens die we niet meer nodig hebben, tenzij we deze gegevens nog langer dienen te bewaren vanwege juridische procedures.

 

Uw persoonlijke gegevens delen met anderen

We kunnen uw persoonsgegevens delen met serviceproviders, zakenpartners en andere derde partijen, in overeenstemming met de geldende wetgeving.

Wij verstrekken uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid  van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze bewerkingen.

 

Uw rechten

De algemene verordening gegevensbescherming (“AVG”) geeft u onder andere de mogelijkheid om de persoonsgegevens die wij van u bewaren, in te zien, te vragen of wij die willen verwijderen of om aan te geven dat u deze gegevens wilt corrigeren of aanvullen. U hebt ook het recht beperking van de verwerking te vragen of daartegen bezwaar te maken. Tenslotte hebt u het recht om de door ons bewaarde, op u betrekking hebbende persoonsgegevens op te vragen in het kader van dataportabiliteit.

U hebt te allen tijde het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Links naar andere websites

Wanneer u onze website bekijkt, komt u voor uw gemak en ter informatie mogelijk links naar andere websites tegen. Deze websites worden wellicht niet door ons beheerd en zijn mogelijk voorzien van een eigen privacyverklaring of -beleid. Wij raden u nadrukkelijk aan deze te lezen, zodat u begrijpt hoe uw persoonsgegevens in relatie tot deze sites worden gebruikt. Wij zijn noch verantwoordelijk voor de inhoud van sites die geen eigendom van ons zijn en niet onder ons beheer vallen, noch voor het gebruik of het privacybeleid van die sites.

 

Hoe we uw persoonlijke gegevens beschermen

Wij erkennen onze verantwoordelijkheid voor de bescherming van de persoonsgegevens die u ons toevertrouwt, tegen verlies, misbruik of ongeoorloofde toegang. Wij maken gebruik van verschillende beveiligingstechnologieën en organisatorische procedures voor de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij passen bijvoorbeeld toegangsbeheer toe, gebruiken firewalls en beveiligde servers, en coderen bepaalde typen gegevens, zoals financiële informatie en andere gevoelige gegevens.

 

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van je gegevens?

Ned Air bv, Constructieweg 49, 8263 BC te Kampen is de verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring. Ned Air is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de privacyregeling of de inhoud van websites die door middel van een link of verwijzing met deze website zijn verbonden.

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, neem dan contact op met [email protected].

 

Veranderingen

Ontwikkelingen gaan snel en daardoor kan er soms ook iets veranderen in de persoonsgegevens die we van u vragen en de wijze waarop we uw persoonsgegevens gebruiken. Ook kan regelgeving wijzigen. In dat geval zullen we deze privacyverklaring aanpassen. We nodigen u daarom uit de privacyverklaring regelmatig te checken, zodat u geïnformeerd blijft. Bij ingrijpende wijzigingen zullen wij u hierop ook via onze website attent maken.

Deze privacyverklaring is per 25 mei 2018 in werking getreden.

 

Kampen, mei 2018.

Constructieweg 49, 8263 BC Kampen
Postbus 79, 8260 BC Kampen
T 038 337 08 33 / [email protected]

Kamer van Koophandel Zwolle: 05048229
B.T.W.-nummer:  00.82.93.995.B01